Sut rydyn ni’n gweithio

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

Nant Gwrtheyrn - www.lluniauiwan.co.uk

 

Yn ein cyfarfod cychwynnol, y byddwn ni’n talu amdano’n gyfan gwbl, fe gewch chi gyfle i ddod i’n hadnabod ni ac i ddeall yn union sut rydyn ni’n gweithio. Byddwch chi’n cael cyfle i benderfynu p’un ai "Designing your Desired Destiny” yw’r gwasanaeth mae arnoch chi ei angen i roi trefn ar eich materion ariannol a symud ymlaen tuag at gyflawni eich ffordd ddelfrydol o fyw.

Byddwn ni hefyd yn dod i’ch adnabod chi'n well, a bydd hynny’n gyfle i ni benderfynu p’un ai ydyn ni’n teimlo y bydd gweithio gyda’n gilydd yn fuddiol i chi.

Os bydd y ddau ohonon ni’n cytuno y bydd gweithio gyda’n gilydd yn fuddiol i chi, byddwn ni’n dechrau ar y broses drwy ofyn i chi ein helpu ni i ddeall eich sefyllfa a’ch ffordd o fyw bresennol yn llwyr. Bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o waith cartref i chi ynglyn â'ch gwariant a’ch incwm presennol ac, yn anochel, gwaith gennym ninnau i ymchwilio i’ch trefniadau ariannol presennol.

Hefyd, bydd angen i ni ddod i’ch adnabod chi’n well, yn enwedig o ran beth yw eich cynlluniau a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Dyma'r rhan y mae'r rhan fwyaf o Gleientiaid yn cael trafferth gyda hi, ac os yw hynny'n swnio fel chi, peidiwch â phoeni, fe helpwn ni chi gyda hyn!! Bydd Cleientiaid eraill yn gwybod yn union beth maen nhw am ei gyflawni a phryd, felly gallwn ni eu helpu nhw ar eu taith i gyflawni eu hamcanion.

Y rhan bwysicaf o "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol” yw sicrhau eich bod chi’n meddwl yn ofalus iawn pa fath o ffordd o fyw rydych chi am ei mwynhau a beth rydych chi am ei gyflawni. Bydd hyn yn cael ei amlinellu’n llawn yn y cynllun ariannol y byddwn ni’n ei lunio ar eich cyfer chi. Bydd y cynllun hwn yn cynnwys crynodeb llawn o’ch sefyllfa bresennol, amlinelliad clir a chryno o’ch cynlluniau a’ch dyheadau a’u goblygiadau ariannol yn ogystal â chanllawiau o ran beth mae angen ei wneud i gyflawni eich ffordd ddelfrydol o fyw.

Wrth lunio eich cynllun, byddwn yn defnyddio'r dechnoleg fwyaf cynhwysfawr sydd ar gael ar hyn o bryd, sy’n eich galluogi chi i "chwarae o gwmpas" a gweld yn union pa effaith y bydd gwahanol gynlluniau a gweithredoedd yn ei chael ar eich dyfodol ariannol. Bydd hyn ein galluogi ni i ateb pob math o gwestiynau, er enghraifft:

  • Beth mae angen i mi ei wneud nawr i sicrhau fy mod i’n gallu gwneud y pethau rydw i wastad wedi breuddwydio am eu gwneud ar ôl i mi ymddeol?
  • Faint o incwm fydd ei angen arnom ni pan fyddwn ni’n ymddeol er mwyn gwneud yn siwr ein bod ni wir yn mwynhau ein hunain ar ôl blynyddoedd o waith caled?
  • Ydyn ni ar y trywydd iawn i gyflawni’r incwm hwnnw erbyn yr amser rydyn ni'n dymuno ei gael?
  • Petaem ni’n helpu ein mab i dalu blaendal ar dy, beth fyddai’r effaith ar ein lles ariannol?
  • Pa wahaniaeth fyddai ymddeol 4 blynedd yn gynharach yn ei wneud yn ariannol?
  • Alla i fforddio gwario £20,000 ar briodas fy merch?