Beth sy’n ein gwneud ni’n wahanol?

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

www.lluniauiwan.co.uk

 

Mae Canllaw, a sefydlwyd yn 2008 gan Dylan Roberts, yn credu’n gryf bod Cynllunio Ariannol Llawn yn hollbwysig cyn y gellir gwneud unrhyw Benderfyniadau Ariannol. Rhaid i benderfyniadau ynglyn ag unrhyw agwedd ar eich Trefniadau Ariannol ystyried y math o ddyfodol rydych chi’n dymuno ei fwynhau a’r costau sy’n gysylltiedig â chyflawni hynny.

  • Buddsoddiadau: Mae faint i’w fuddsoddi, pa fath o drefniant buddsoddi, ble i fuddsoddi a faint o risg i’w gymryd i gyd yn dibynnu ar yr hyn mae angen i'ch buddsoddiad ei gyflawni.
  • Pensiynau: Yn yr un modd â buddsoddiadau, bydd y math o ddyfodol rydych chi’n gobeithio ei greu a'i fwynhau yn pennu pa drefniadau pensiwn sy’n fwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau.
  • Diogelwch: Unwaith eto, mae'r math o ddiogelwch, faint ohono, a dros ba gyfnod o amser yn dibynnu ar y ffordd o fyw rydych chi a’ch teulu am ei mwynhau yn y dyfodol.

Allwn ni ddim gweld sut y gellir rhoi unrhyw gyngor ynglyn â’ch Trefniadau Ariannol nes ar ôl i chi ymgymryd â Chynllunio Ariannol Llawn, gan gynnwys dadansoddi eich Llif Arian personol, fel sy’n cael ei gynnig gan ein rhaglen "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol"

Mae "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol” yn ystyried eich cynlluniau a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol, eich sefyllfa bresennol yn ogystal â’ch amcanion tymor byr a thymor canolig er mwyn darparu eich cynllun ariannol personol ac unigryw chi i chi.

Bydd hwn wedyn yn ffurfio sail i unrhyw drefniadau y bydd angen eu rhoi ar waith i sicrhau eich bod yn cychwyn ar eich taith tuag at eich ffordd ddelfrydol o fyw, a hefyd yn fap ariannol personol y byddwn yn cyfeirio ato'n flynyddol er mwyn gwneud yn siwr eich bod chi ar y trywydd iawn.

Yn ogystal â'r cynllunio, rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth cyngor ariannol cynhwysfawr i sicrhau bod y trefniadau cywir yn cael eu rhoi ar waith. Rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn gwbl annibynnol, ac felly rydyn ni’n cynnig cyngor ar gynnyrch o’r farchnad gyfan.

Mae ein hargymhellion yn seiliedig ar berfformiad, gwasanaeth, cost a sefydlogrwydd corfforaethol.

Dyma ein prif amcanion:

darparu gwasanaeth personol a phroffesiynol i’n cleientiaid
rhagori ar ddisgwyliadau ein cleientiaid
darparu adroddiadau a rhoi cyngor gan ddefnyddio iaith y byddwch chi’n ei deall
buddsoddi yn y potensial sy'n cael ei gynnig gan y dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer casglu gwybodaeth a chyfathrebu, a defnyddio'r potensial hwn, lle bo hynny'n briodol
ennill ymddiriedaeth a pharch ein cleientiaid drwy ein gwybodaeth arbenigol a’n hymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y diwydiant.