Proses Cleientiaid Bodlon Canllaw

sunrise over Llyn-Ogwen-a-Tryfan, Wales

Llyn Ogwen a Tryfan - www.lluniauiwan.co.uk

 

Yma yn Canllaw, Cleientiaid sydd gennym ni, nid Cwsmeriaid!

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth hirdymor, parhaus, sy’n ein galluogi ni i weithio gyda’n Cleientiaid, gan roi’r cyfle gorau posibl iddyn nhw i gyflawni eu hamcanion a’u dyheadau ariannol.

Mae ein proses wedi’i rhannu'n dri cham gwahanol, ac mae pob cam wedi’i fwriadu i ddarparu eglurder, symlrwydd a’r cyfle gorau i gyflawni’r dyheadau a’r breuddwydion hynny.

Proses Strategaeth Canllaw

  • Y Cyfarfod Darganfod – Dyma pryd y byddwn ni’n dod i adnabod ein Cleientiaid ac y byddan nhw’n dod i ddeall yn union sut rydyn ni’n gweithio. Byddwn ni hefyd yn cael darlun llawn a chlir o gynlluniau ein Cleientiaid ar gyfer eu dyfodol, sut maen nhw’n gobeithio y bydd pethau’n datblygu a beth yw’r pethau pwysicaf maen nhw am eu cyflawni.
  • Y Dadansoddi – Yma byddwn ni’n ymgymryd â dadansoddiad llawn a manwl o amgylchiadau a threfniadau presennol ein Cleientiaid, ac yn dod i ddeall sut mae’r rhain yn gweddu i’w cynlluniau a’u dyheadau.
  • Yr Adroddiad a’r Argymhellion – Byddwn ni’n darparu adroddiad personol i’n Cleientiaid, gan gynnwys Rhagolwg o Lif Arian Hyd Oes, a fydd yn amlinellu eu hamgylchiadau presennol, yn cadarnhau eu cynlluniau a'u trefniadau presennol ac yn cynnwys unrhyw argymhellion ynglyn â sut gallwn ni sicrhau bod eu dyheadau a'u breuddwydion yn cael eu gwireddu.
  • Y Cyfarfod Catalydd – Dyma gyfle ein Cleientiaid i drafod yn llawn ein hargymhellion ac i ddeall yn iawn ein rhesymau drostyn nhw. Rydyn ni’n teimlo bod deall eu materion ariannol a’u trefniadau yn hollbwysig.

Proses Gweithredu Canllaw

  • Gweithredu’r Cynllun yn Llawn - Yn dilyn y Cyfarfod Catalydd a chytundeb y Cleient, bydd yr holl drefniadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r Strategaeth y cytunwyd arni yn cael eu rhoi ar waith.

Proses Adolygu Canllaw

  • Proses Monitro’r Cynllun – Bydd cynnydd y cynlluniau a’r trefniadau’n cael ei fonitro’n rheolaidd.
  • Proses Cyfathrebu â’r Cleient - Caiff gwybodaeth ei darparu’n rheolaidd i Gleientiaid er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o gynnydd diweddaraf y cynlluniau sy’n ffurfio eu strategaeth bersonol.
  • Adolygiad Llawn o’r Strategaeth – Dyma gyfle i’n Cleientiaid gwrdd â ni yn flynyddol i drafod, adolygu a diweddaru eu strategaeth.