Dylunio’ch Dyfodol Delfrydol

sunrise over Llyn-Ogwen-a-Tryfan, Wales

Llyn Ogwen a Tryfan - www.lluniauiwan.co.uk

 

P’un ai a ydych chi’n heb ymddeo neu wrthi’n mwynhau ymddeoliad yn barod, mae pawb yn meddwl am y dyfodol a’i oblygiadau ariannol.

Mae gan bobl sydd ar fin ymddeol "Ddyfodol Delfrydol”, sef breuddwyd am adeg yn y dyfodol pan fydd pethau’n wahanol a byddwch chi’n gallu byw’r bywyd rydych chi’n dymuno ei fyw, yn y ffordd rydych chi’n dymuno.

I rai pobl, mae’r freuddwyd honno’n glir iawn; mae ganddyn nhw syniad penodol iawn pryd maen nhw am ddechrau mwynhau ffordd benodol iawn o fyw. Maen nhw’n gwybod yn union beth maen nhw’n dymuno ei wneud a phryd.

I eraill, mae’r freuddwyd yn llai penodol. Nid ydyn nhw’n gwybod pryd yn union maen nhw am newid eu ffordd o fyw, ac er eu bod nhw’n gwybod eu bod nhw’n awyddus i gael ffordd o fyw sy'n wahanol i'r un sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, nid ydyn nhw'n gwybod sut yn union y bydd hynny'n edrych. Fodd bynnag, mae'r freuddwyd honno'n llawn mor gryf â breuddwyd pobl eraill.

Pa bynnag un o’r uchod sy’n eich disgrifio chi, bydd y posibilrwydd y byddwch chi’n gallu mwynhau ffordd benodol o fyw yn gwella’n sylweddol drwy gynllunio.

Y man cychwyn, fel gydag unrhyw daith, yw ceisio manylu gymaint â phosibl ynglyn â ble rydych chi’n ceisio ei gyrraedd. I rai pobl, efallai fod hynny'n golygu ty penodol mewn stryd benodol. I eraill, efallai ei fod mor syml â byw mewn tref benodol. Mae hyn yn debyg i’r enghreifftiau sydd wedi’u hamlinellu uchod. Fodd bynnag, yn y ddau achos, bydd y tebygolrwydd y gallwch gyrraedd pen y daith yn cynyddu’n sylweddol drwy gynllunio, drwy edrych ar fap neu osod eich teclyn llywio â lloeren (‘Sat Nav’).

Ar ôl pennu eich targed, y cam nesaf yw canfod o ble yn union rydych chi’n dechrau eich taith. Yn yr un modd, mae dadansoddi eich amgylchiadau ariannol presennol yn fanwl yn hollbwysig wrth gynllunio ar gyfer y ffordd o fyw rydych chi'n dyheu amdani.

Pan fydd y man cychwyn a’r targed wedi’u pennu, gallwch chi gynllunio’r llwybr y byddwch chi’n ei gymryd, a byddwch chi’n gallu cychwyn ar y daith yn hyderus o wybod bod y tebygolrwydd y byddwch chi’n cyrraedd y targed wedi cynyddu’n sylweddol.

Yn yr un modd, bydd ein gwasanaeth “Dylunio’ch Dyfodol Delfrydol", sy’n cynnwys dadansoddiad llawn o lif arian, yn cynllunio eich llwybr ariannol o ble rydych chi ar hyn o bryd i ble rydych chi’n breuddwydio am fod. Bydd hyn yn eich galluogi i ddechrau ar eich siwrnai ariannol yn dawel eich meddwl bod gennych chi gynllun ar waith i’ch helpu chi i geisio cyflawni’r ffordd o fyw y byddech chi’n ei hoffi yn y dyfodol.

I’r rheini sydd wrthi’n mwynhau eu hymddeoliad yn barod, mae eich pryderon am y dyfodol yn ymwneud â materion megis cynnal eich ffordd o fyw, cadw rheolaeth dros eich arian a sicrhau, pan fydd yr amser yn iawn, bod eich dibynyddion yn gallu mwynhau cymaint â phosibl o’ch cyfoeth.

Unwaith eto, byddwch chi’n llwyddo i ddelio'n well o lawer â'r materion hyn drwy gynllunio, a bydd gweithredu ein rhaglen "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol" yn sicrhau bod y tebygolrwydd y gallwch chi wireddu eich breuddwydion yn cynyddu’n sylweddol.