Sut cawn ni ein talu

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

Nant Gwrtheyrn - www.lluniauiwan.co.uk

 

Pan ddaw ymholiad i law byddwn ni'n gwahodd darpar gleient i ddod i'n swyddfeydd am gyfarfod rhagarweiniol. Pwrpas y cyfarfod yw, yn gyntaf, sefydlu p’un ai a ydyn ni’n gallu helpu gydag anghenion ac amcanion y darpar gleient ac, yn ail, trafod sut y byddem ni'n cael ein talu am ein gwasanaethau petaem ni’n cael ein cyfarwyddo i fwrw ymlaen. Nid oes ffi am y cyfarfod rhagarweiniol hwn - mae’n cael ei gynnal ar ein traul ni yn llwyr – ac nid oes rhwymedigaeth ar y naill ochr na’r llall.

Ar ôl yr ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim, byddwn ni’n dod i gytundeb â chi ynglyn â’r ffordd ymlaen. Os byddwch chi’n penderfynu ar ddiwedd y cyfarfod hwnnw nad yw’r ffordd rydyn ni’n gweithio yn addas i chi, byddwn ni’n ffarwelio gyda’r fantais o fod wedi cwrdd â’n gilydd.

Os byddwch chi’n penderfynu eich bod chi am roi trefn ar eich materion ariannol a chynllunio ar gyfer ffordd o fyw yn y dyfodol rydych chi’n ei haeddu, byddwch chi’n ymuno â Phroses Gyflawn Cleient Canllaw a byddwn ni’n dechrau ar Broses Strategaeth Canllaw sy’n cynnwys y rhaglen "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol”. Rydyn ni’n codi un ffi am y gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw eich amgylchiadau, gydag isafswm o £699.00.

Nid yw cynllunio eich ffordd o fyw yn y dyfodol yn rhywbeth y mae modd ei wneud yn gyflym gydag un atab sy’n gweithio i bawb, mae’n broses sy’n gofyn am fonitro ac adolygu rheolaidd. Felly, byddwn ni hefyd yn eich cofrestru chi â Phroses Adolygu flynyddol Canllaw gydag isafswm taliad misol o £40.00. Mae’r broses adolygu hon yn gytundeb blynyddol sy’n cael ei adnewyddu bob blwyddyn ac yn dechrau yn y mis cyntaf ar ôl i chi gael eich cynllun ariannol personol eich hunain.

Unwaith eto, os byddwch chi’n penderfynu ar ôl cwblhau Proses Strategaeth Canllaw eich bod chi’n hapus â’ch sefyllfa bresennol a bod y trefniadau sydd gennych ar waith yn debygol o ddarparu’r ffordd o fyw rydych chi’n dymuno ei chael, byddwch chi’n rhydd i adael yn hapus o wybod bod eich dyfodol ariannol yn edrych yn ddisglair.

Fodd bynnag, os byddwch chi am i ni reoli eich trefniadau presennol a monitro eu cynnydd a’u perfformiad, byddem ni’n hapus i helpu. Hefyd, os nad yw eich trefniadau presennol yn debygol o roi eich ffordd ddelfrydol o fyw i chi, byddwn ni’n eich helpu a’ch cynghori chi ynglyn â sut mae symud ymlaen a rhoi’r cynlluniau a’r trefniadau angenrheidiol ar waith er mwyn i hynny ddigwydd. Felly, byddwn yn dechrau ar Broses Gweithredu Canllaw. Bydd y ffioedd sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth hwn yn cael eu hesbonio’n llawn i chi ar y pryd.

Beth bynnag yw'r ffi, gallwch chi ei thalu'n uniongyrchol, neu gallwn ni gael ein talu allan o gost unrhyw gynnyrch ariannol a brynwch (comisiwn). Byddwn ni bob amser yn dweud wrthych chi am unrhyw gomisiwn a gawn ni, a bydd yn cael ei ystyried wrth gyfrifo ein ffi.

Caiff comisiwn ei dalu i gwmni cyngor ariannol annibynnol gan ddarparwr, fel arfer cwmni yswiriant neu dy buddsoddi am wneud busnes yn llwyddiannus. Bydd y comisiwn wedi’i gynnwys o fewn costau cynnyrch arferol y darparwr, felly ni fydd angen i chi dalu dim byd yn ychwanegol i ni. Mae swm y comisiwn yn seiliedig ar ganran o’r premiymau sy’n daladwy neu’r symiau a fuddsoddir.

Bydd ffioedd fel arfer yn seiliedig ar yr amser a dreuliwyd ac yn cael eu pennu ar gyfradd yr awr sy’n cael ei chyfrifo i ad-dalu ein costau. Byddwn ni bob amser yn dweud wrthych chi am unrhyw gomisiwn a gawn, a bydd yn cael ei ystyried wrth gyfrifo ein ffi.

Byddwn ni’n trafod ac yn cytuno ynghylch p’un ai a fyddwn ni'n cymryd ein taliad drwy gomisiwn ynteu drwy ffioedd, ac ni fydd unrhyw gostau na ffioedd yn cael eu cymryd heb roi gwybod i chi ar bapur ymlaen llaw.