Datganiad Preifatrwydd

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

Nant Gwrtheyrn - www.lluniauiwan.co.uk

 

Ymwadiad

Er y byddwn ni’n gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a roddir ar y wefan hon yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw osodiadau nac yn rhoi unrhyw warantau o unrhyw fath yng nghyswllt y safle hwn na’i gynnwys ac rydym yn ymwadu pob gosodiad, ac eithrio’r rheini a wneir drwy dwyll, a gwarant.

Bwriedir y wefan hon i ddarparu gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac nid yw'n ceisio rhoi cyngor i chi ynghylch unrhyw fuddsoddiad penodol nac argymell unrhyw fuddsoddiad penodol i chi. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth p'un ai yw buddsoddiad penodol yn addas i chi, dylech chi holi Canllaw Cyf am gyngor.

Lle rydyn ni wedi darparu dolenni i wefannau trydydd parti am ragor o wybodaeth, dylech chi fod yn ymwybodol nad ydym ni’n gyfrifol am ba mor gywir yw'r gwefannau hyn, p'un ai a ydyn nhw ar gael a pha mor dda maen nhw’n gweithio, ac felly ni allwn fod yn atebol, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, am unrhyw golled a achosir drwy ddefnyddio’r gwefannau hyn y ceir dolenni iddyn nhw.

Datganiad Preifatrwydd

GWYBODAETH A GEDWIR AMDANOCH CHI

Sylwer nad ydym yn gyfrifol am gywirdeb na chynnwys unrhyw safleoedd y ceir dolenni iddynt o’n safle ni, nac am y ffordd y bydd y safleoedd hynny o bosibl yn defnyddio unrhyw wybodaeth y byddwch chi'n dewis ei darparu iddynt. Ni allwn fod yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw golled uniongyrchol nac anuniongyrchol a achosir mewn unrhyw ffordd wrth i chi ddefnyddio’r safleoedd hynny y ceir dolenni iddynt.

Bydd y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a’u dehongli yn unol â’r gyfraith hon, a bydd gan lysoedd Lloegr awdurdodaeth dros unrhyw anghydfod rhyngom.

Gellir mynd i ran helaeth o’r wefan hon heb orfod rhoi unrhyw fanylion personol neu fanylion adnabod o gwbl. Fodd bynnag, er mwyn eich cynghori’n iawn, rhaid i ni gael gwybodaeth benodol gennych am eich amgylchiadau ariannol a phersonol, er mwyn asesu pa mor addas yw rhai cynnyrch a gwasanaethau ar gyfer eich anghenion. Os hoffech chi i ni roi cyngor i chi, gallwch ein ffonio i drefnu cyfarfod, neu bydd angen i chi gofrestru drwy ran ddiogel ein safle, neu lenwi ffurflen ymholi, er mwyn rhoi manylion personol a manylion cyswllt syml i ni, ac mewn rhai achosion, data personol megis cyflyrau iechyd a meddygol.

Drwy roi eich data personol i ni:

1. Byddwch yn cytuno y gellir cadw'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi mewn ffeiliau cyfrifiadur (yn lleol neu ar y we) a/neu ffeiliau papur.

2. Lle bo’ch data wedi'i storio ar ein gweinydd gwe diogel, rydym yn addo diogelu eich data gyda chyfrinair gan sicrhau mai dim ond chi, ni a thrydydd partïon y bydd efallai angen iddynt gynnal a chadw’r gronfa ddata, e.e. IFA Systems Ltd sy’n rheoli ein gwefan, a fydd yn cael mynediad ato.

3. Cewch wneud cais unrhyw bryd, naill ai ar-lein neu dros y ffôn, i newid eich enw defnyddiwr a/neu'ch cyfrinair ar gyfer mynd at eich gwybodaeth bersonol, i un o'ch dewis.

4. Cewch fynd at yr wybodaeth rydych wedi'i darparu i ni 24 awr y dydd, at ddibenion ei gweld, ei diwygio neu'i diweddaru. Bydd unrhyw newidiadau a wnewch yn cael eu storio yn ein cronfa ddata ddiogel, a byddwn yn cael ein hysbysu bod newidiadau wedi cael eu gwneud.

5. Nid yw ein gwefan yn defnyddio briwsion (‘cookies’)

6. Rydym yn ceisio cymryd pob cam rhesymol a phriodol i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a ddarparwch i ni rhag mynediad na datgeliad heb awdurdod.

7. Rydych yn cytuno y ceir datgelu unrhyw wybodaeth a rowch i ni, gan gynnwys data personol sensitif fel y’i diffinnir gan Ddeddf Diogelu Data 1998 megis cofnodion iechyd a meddygol, i drydydd partïon (e.e. asiantaethau cyfeirnod credyd ac ymarferwyr meddygol, lle bo hynny'n berthnasol, darparwyr cynnyrch ac unrhyw un y byddwn o bosibl yn eu defnyddio i brosesu eich cais ar ein rhan) at ddibenion prosesu eich cais ac ar gyfer gweinyddu eich buddsoddiad neu’ch polisi yn barhaus ond nid at unrhyw ddiben arall. Mae’n bosibl y bydd IFA Systems Ltd hefyd yn cael mynediad at eich gwybodaeth at ddibenion cynnal a chadw a gweinyddu’r wefan, gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol ar gyfer gwaith ymchwilio, a gan asiantaethau atal twyll os gofynnir iddynt wneud hynny er mwyn bodloni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 a chyfraith gyffredinol y Deyrnas Unedig.

8. Rydych yn cytuno y cawn ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch i gysylltu â chi o bryd i’w gilydd drwy’r post, drwy ffacs neu dros y ffôn er mwyn rhoi gwybod i chi am gynnyrch neu wasanaethau ychwanegol a fydd o bosibl o fudd i chi neu am sylwadau a newyddion a fydd o bosibl o ddiddordeb i chi.

9. Yn unol â Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003, cytunwn y bydd unrhyw ganiatâd a rowch dan baragraffau 7 ac 8 uchod yn gallu cael ei dynnu’n ôl gennych unrhyw bryd drwy gysylltu â ni drwy e-bost neu drwy lythyr yn:

Canllaw Cyf

36 Y Maes
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2NN

T: 01286 672011

F: 01286 672011

E: cynllunio@canllaw.co.uk