Adolygiad o Berfformiad Pensiwn

sunrise over Llyn-Ogwen-a-Tryfan, Wales

Llyn Ogwen a Tryfan - www.lluniauiwan.co.uk

 

Mae’n siwr eich bod chi'n sylweddoli ei bod yn debygol iawn mai eich Cynlluniau Pensiwn fydd eich prif ffynhonnell incwm ar ôl ymddeol. Rydych chi’n sylweddoli mai dim ond lefel incwm sylfaenol iawn y bydd pensiwn y wladwriaeth yn ei rhoi i chi. Felly, mae’n hollbwysig bod y trefniadau hyn yn gweithio mor galed â phosibl i chi a’ch teulu.

Ond pryd oedd y tro diwethaf i chi adolygu’r trefniadau hynny? Mae’n siwr eich bod chi’n adolygu eich morgais a hyd yn oed eich yswiriant car yn amlach nag ydych chi’n adolygu eich pensiynau!

Fodd bynnag, dyma rai cwestiynau efallai yr hoffech chi eu hystyried:

  • Pa fath o ymddeoliad ydw i am ei fwynhau?
  • Pa ffordd o fyw ydw i'n dymuno ei chael a pha bethau arbennig ydw i wastad wedi breuddwydio am eu gwneud ar ôl ymddeol?
  • Faint fydd y ffordd hon o fyw a’r pethau arbennig hyn yn ei gostio?
  • A yw fy nhrefniadau presennol ar y trywydd iawn i sicrhau'r lefel o incwm y bydd ei hangen arna i ar ôl ymddeol?
  • Faint o risg sy’n cael ei chymryd gyda fy arian ymddeol?
  • Faint o risg ydw i’n hapus i’w chymryd gyda fy arian ymddeol?
  • A yw costau gweinyddol rhedeg fy nhrefniadau yn rhy uchel ac felly’n bwyta i mewn i fy nghronfa ymddeol?
  • Beth mae angen i mi ei wneud nawr i sicrhau fy mod i’n gallu mwynhau’r ffordd o fyw rydw i'n dymuno ei chael ar ôl ymddeol?

Bydd yr Adolygiad o Berfformiad Pensiwn yn mynd i’r afael â’r cwestiynau hyn i gyd ac yn darparu dadansoddiad manwl i chi o’ch trefniadau pensiwn ynghyd â chyngor ac arweiniad ynglyn â’r hyn mae angen ei wneud i sicrhau eich bod chi ar y trywydd iawn i gael y ffordd o fyw rydych chi’n dymuno ei chael ar ôl ymddeol.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.